Приклад оформлення

УДК 811.161.2:81'42

Ольга ПЛЯСУН
доктор  філософії  (філологія),  асистент  кафедри  стилістики  та  мовної  комунікації,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, Україна, 01033
ORCID: 0000-0003-2674-5361
o.pliasun@ukr.net

Бібліографічний опис статті: Плясун, О. (2021). Імідж-білдинг України: лінгвістичний аспект. Folia Philologica, 1, 56–62, doi:

ІМІДЖ-БІЛДИНГ УКРАЇНИ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті розглядається … анотація має бути великою (мінімум 1800 знаків)
Ключові слова: лінгвістична іміджелогія, імідж-білдинг України, іміджевий текст, іміджеформувальні маркери, Євро-2020, Олімпійські ігри-2021.

Olga PLIASUN
PhD in Philology, Assistant at the Department of Stylistics and Language Communication, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Volodymyrska str., 60, Kyiv, Ukraine, 01033
ORCID: 0000-0003-2674-5361
o.pliasun@ukr.net

To cite this article: Pliasun, O. (2021). Imidzh-bildynh Ukrainy: linhvistychnyi aspekt [Image-building of Ukraine: linguistic aspect]. Folia Philologica, 1, 56–62, doi:

IMAGE-BUILDING OF UKRAINE: LINGUISTIC ASPECT

The article is considered . анотація має бути великою (мінімум 1800 знаків)
Key words:  linguistic  imageology,  image-building  of  Ukraine,  image  text,  image-forming  markers,  Euro-2020, Olympic Games-2021.

Текст статті (Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи: - актуальність проблеми; - аналіз останніх досліджень і публікацій (не дозволяється тільки перелік прізвищ); - визначення мети дослідження; - виклад основного матеріалу дослідження; - висновки і перспективи подальших досліджень.).

ВАЖЛИВО: посилання на літературу подаються в тексті тільки в круглих дужках, наприклад: … (Білецька, 2014, с. 20).

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. Київ : Знання, 2011. 495 с.
  2.  Ілляшенко С.М. Аналіз ринкових можливостей і потенціалу інноваційного розвитку організації на базі екологічних інновацій. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 3. С. 229–241.

REFERENCES:

(оформити згідно з вимогами APA Style Reference Citations)

  1. Bilovodska, O.A. (2011). Marketynhova polityka rozpodilu [Marketing distribution policy]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
  2. Illiashenko, S.M. (2012). Analiz rynkovyh mozhlyvostei i potencialu innovaciinoho rozvytku orhanizacii na bazi ekolohichnykh innovatsii [Analysis of market opportunities and organization potential of innovative development on basis of ecological innovation]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 3, 229–241 [in Ukrainian].